Archive for tag: seiko

Meet Seiko

Seiko2_Volunteer

Meet Seiko K., one of our volunteers at Nimi Nikkei Home, as well as a resident of our New Sakura-so seniors indepe...

en_CAEnglish (Canada)